Algemene Gebruiksvoorwaarden


Welkom tot de website van Jambooty, een dienst en handelsbenaming eigendom van Netmedia Europe NV (hierna ‘deze website’).

Akkoordverklaring met deze voorwaarden

De volgende Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna ‘deze voorwaarden’) beheersen de diensten die via deze website worden aangeboden.

Door het gebruik van de diensten van Jambooty (bvb door op de “akkoord-knop te drukken, Jambooty-software te downloaden, documenten te uploaden) erkent u deze voorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard te hebben en verklaart u minstens 18 jaar oud te zijn.

U stemt er tevens mee in om ook gebonden te zijn aan navolgende gebruiksrichtlijnen en toekomstige aanpassingen.

Als u niet of niet langer akkoord wenst te gaan met deze voorwaarden, zal u onmiddellijk een einde willen stellen aan het gebruik van elke dienst of product van Jambooty.

Jambooty houdt zich het recht voor, om op om het even welk ogenblik, deze voorwaarden aan te passen, aan te vullen of gedeeltelijk te verwijderen.

Diensten

De diensten worden voor de niet-professionele gebruiker gratis aangeboden. In ruil aanvaardt u als gebruiker om berichten, met inbegrip van reclameboodschappen, te ontvangen.

Technische Vereisten

Voor het gebruik van de website en haar diensten dient u te beschikken over internet en andere uitrusting die hiervoor een vergoeding zullen vragen (o.a. voor dataverkeer). Jambooty heeft geen uitstaans met dergelijke vorderingen, en is hier niet voor verantwoordelijk.

Jambooty verstrekt ook geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op deze website of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

Gebruikersaccount

Om van de diensten van Jambooty gebruik te kunnen maken ontvangt u een gebruikersaccount met bijhorend paswoord. Dit paswoord kan gevraagd worden tijdens het uploaden, downloaden, aankopen van een goed of dienst, of wanneer u informatie via Jambooty raadpleegt.

Enkel de gebruiker is verantwoordelijk voor het correct gebruik van de gebruikersaccount en het bijhorende paswoord. Elke handeling gesteld onder deze account, wordt geacht gedaan te zijn door de gebruiker.

Jambooty kan en mag in de loop van het gebruik, al dan niet in functie van welbepaalde diensten persoonlijke informatie opvragen. U dient dan steeds correcte, volledige en recente gegevens te verschaffen.

Privacy

Door het verschaffen van persoonlijke gegevens gaat u akkoord dat Jambooty deze verzamelt. Jambooty zal dergelijke gegevens vertrouwelijk behandelen en voor geen ander doel gebruiken dan als verduidelijkt in deze voorwaarden, zoals voor het verzenden van (gerichte) reclameboodschappen, en in de Privacy bepaling.

Gedragingen

De gebruiker zal de aangeboden diensten op deze website en deze website zelf gebruiken zoals een goede huisvader en in geen geval:

Jambooty staat de gebruiker niet toe om gegevens te kopiëren. Bij schending van deze bepaling heeft Jambooty van rechtswege de mogelijkheid om de account van deze gebruiker te verwijderen. Iedere verdachte, frauduleuze, misbruikende of illegale activiteit kan in aanmerking genomen worden om de account te beëindigen.

Uploader

De gebruiker is verantwoordelijk voor alle bestanden die hij verzendt door middel van de uploader.

Door de uploader te gebruiken en de bestanden te verzenden geeft de gebruiker aan Jambooty en elke gebruiker een wereldwijde, onherroepelijke, overdraagbare en eeuwige licentie om deze bestanden te reproduceren, te bewerken, te vertalen, te exploiteren, te commercialiseren of in licentie te geven.

De inzender van de bestanden verklaart dat hij de maker en eigenaar is, of over de nodige rechten beschikt om deze bestanden te verspreiden en dat de bestanden overeenkomen met de richtlijnen qua ‘gedragingen’, zoals hoger toegelicht.

Handelingen met adverteerders

Uw handelingen met adverteerders via deze website gebeuren volledig onafhankelijk van Jambooty en elke eventuele betaling, aankoop of andere handeling gebeurt tussen u en de betreffende adverteerder, zodat de gebruiker aanvaardt dat Jambooty hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid draagt.

Websites van derden

Deze website kan hyperlinks of referenties bevatten die verwijzen naar andere websites of diensten die Jambooty nuttig acht voor haar gebruikers. Toetreden tot deze websites, met inbegrip van aldaar verschafte informatie, materialen, producten en diensten, gebeurt op eigen risico. Jambooty heeft geen enkele technische of inhoudelijke controle dan wel zeggengschap over dergelijke websites of diensten, zodat de gebruiker aanvaardt dat Jambooty geen enkele verantwoordelijkheid heeft m.b.t. het gebruik hiervan. Jambooty biedt alleszins geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Jambooty met of van deze websites of van hun inhoud.

Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar deze website, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster.

Geen garanties

Deze website en bijhorende diensten worden aangeboden als een voordeel, als zodanig en als op ‘zolang het bestaat’-basis.

Jambooty tracht deze website en haar diensten steeds, onafgebroken, virusvrij en foutenvrij beschikbaar te laten zijn, maar geeft hiervoor geen enkele garantie geven.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Jambooty kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, kunt u de webmaster contacteren.

Aansprakelijkheid

De gebruiker erkent en aanvaardt dat elk gebruik van deze website en haar diensten gebeurt op eigen risco. Enige schade die voortvloeit uit het gebruik hiervan kan niet worden verhaald op Jambooty of aan haar gelieerde bedrijven of personen, behoudens de schade die direct het gevolg zou zijn van bedrog, opzettelijke fout of grove schuld.

Jambooty is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is. Evenmin is Jambooty aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties

Kennisgevingstermijn

Elk eventueel gebrek aangaande deze website of haar diensten of elk eventueel verwijt opzichtens Jambooty dient uiterlijk binnen de twee maanden per aangetekende brief, op straffe van verval, worden gecommuniceerd aan Jambooty.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat ingeval van een geschil tussen de gebruiker en Jambooty aangaande zulk een gebrek of verwijt, de gebruiker zulk een geschil binnen het jaar dient aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank, en dit op straffe van verval.

Beëindiging

Jambooty behoudt zich het recht voor om, geheel of gedeeltelijk, de gebruikersaccount of de diensten op deze website of deze website te schorsen of te beëindigen, zelfs zonder opgave van reden en op elk ogenblik. Zulk schorsen of beëindigen geeft de gebruiker of een derde geen enkel recht op enige schadevergoeding. De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat zijn gebruikersaccount of de aangeboden diensten onder deze onzekere voortzetting gebeurt. Daarbij mag Jambooty alle onderdelen van de gebruikersaccount verwijderen, evenals het gebruikersprofiel en de uploader.

Indien enkel de gebruikersaccount wordt beëindigd, zal de gebruiker niet opnieuw een gebruikersaccount aanmaken.

Eigendom, eigendomsrechten

Deze website en de diensten genieten auteursrechtelijke bescherming, en zijn eigendom van Jambooty. Hiertoe behoren de visuele aspecten, ontwerp, samenstelling, informatie, computer code (met inbegrip van de broncode of objectcode), producten, software, diensten, en alle andere elementen van deze website en diensten. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jambooty. De gebruiker erkent dit en verbindt er zich toe zulks niet te doen. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden

Inbreuken

Indien de gebruiker inbreuken pleegt op deze voorwaarden of rechten van Jambooty, verbindt de gebruiker zich ertoe om Jambooty, of aan haar gelieerde bedrijven of personen schadeloos te stellen voor alle geleden schade, met inbegrip van de gerechtskosten.

Overige bepalingen

Jambooty kan de gebruikers op de hoogte brengen van wijzigingen aan de algemene voorwaarden. Indien de verwittiging per e-mail wordt verstuurd, wordt geacht dat deze de gebruiker bereikt binnen 24 uur. Indien de verwittiging plaatsvindt per brief, wordt geacht dat deze de gebruiker bereikt binnen 3 dagen na verzending.

Geschillenbeslechting

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn de rechtbanken van Hasselt of naar eigen keuze van Jambooty de rechtbank van de woonplaats van de gebruiker, bevoegd om het geschil te beslechten.

Algemene Gebruiksvoorwaarden voor professionelen.

De voorgaande Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn integraal van toepassing op de professionele gebruiker oftewel de gebruiker die de diensten van Jambooty ook voor professionele of commerciële doeleinden gebruikt, behoudens de kennisgevingstermijn en de geschillenbeslechting.

Bijkomend zijn de volgende bepalingen van toepassing voor de professionelen:

Betalende diensten

Voor het gebruik van sommige diensten is er een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt voorafgaand gecommuniceerd, en kan in de loop van de samenwerking eenzijdig door Jambooty worden aangepast, waarna de professionele gebruiker de mogelijkheid heeft om van verdere samenwerking af te zien, in welk geval hij onmiddellijk elk verder gebruik van de betreffende dienst staakt.

Registratie van account en paswoord

De professionele gebruiker mag geen accounts aanmaken voor derden die geen deel uitmaken van de bedrijfsorganisatie. Jambooty houdt zich het recht voor om iedere account te deactiveren indien vermoed wordt dat deze accounts gebruikt worden door derden.

Beëindiging van de betalende dienst - kosten

De gebruiker kan zijn verbintenis ten opzichte van Jambooty eenzijdig beëindigen door bij de accountinstellingen de optie “beëindig deze account” aan te klikken.

Ongebruikte tegoeden worden in dergelijk geval niet terugbetaald. Indien de gebruiker beslist om zelf een einde te stellen aan het gebruik, heeft Jambooty de mogelijkheid om hiervoor kosten in rekening te brengen.

Indien de gebruiker zijn account afsluit en de gebruiker nog openstaande tegoeden heeft of kosten moet betalen, brengt Jambooty deze kosten bij de gebruiker in rekening, zelfs na het beëindigen van de gebruikersaccount.

Reclameboodschappen

De diensten van dez website worden vanwege Jambooty beschikbaar gesteld zonder reclameboodschappen. De professionele gebruiker krijgt de mogelijkheid om reclame te richten aan andere gebruikers van de Jambooty. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient er een aparte overeenkomst te worden overeengekomen tussen de professionele gebruiker en Jambooty.

Controle van inhoud

Jambooty voert geen controle uit over de inhoud van de reclameboodschappen die verzonden wordt door de professionele gebruiker. De professionele gebruiker erkent hierbij als enige aansprakelijk te zijn voor de gegevens die worden verzonden onder zijn gebruikersaccount, en integraal aansprakelijk te zijn voor alle schade als gevolg van een bericht of handelen via zijn gebruikersaccount.

Betalingen

Elke verschuldigde factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

Kennisgevingstermijn

De professionele gebruiker moet alle klachten i.v.m. zichtbare en verborgen gebreken melden binnen 8 kalenderdagen na vaststelling, door middel van een aangetekend schrijven, en dit op straffe van verval.

Aansprakelijkheid

De gebruiker erkent en aanvaardt dat elk gebruik van deze website en haar diensten gebeurt op eigen risco. Enige schade die voortvloeit uit het gebruik hiervan kan niet worden verhaald op Jambooty of aan haar gelieerde bedrijven of personen, behoudens de schade die direct het gevolg zou zijn van bedrog, opzettelijke fout of grove schuld.

Jambooty is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is. Evenmin is de Jambooty aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties

In ieder geval bedraagt voor de professionele gebruiker de schadevergoeding waartoe Jambooty aansprakelijk kan zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal 20 % van de betreffende factuurwaarde. In geval de professionele gebruiker aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

Jambooty zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor:

Geschillenbeslechting

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Ingeval van geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze voorwaarden zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

PRIVACY BEPALING:

Privacy

De privacyclausules hierna zijn van toepassing op de website en op alle internetinitiatieven van de Jambooty.

Jambooty, de verantwoordelijke voor de verwerking, hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website geeft u aan de Jambooty, de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Bezoekers van de website kunnen zich via de site registreren. De persoonsgegevens die de gebruikers bij de registratie ingeven, worden door Jambooty opgenomen in haar klantenbestand.

Jambooty legt logbestanden aan van het gebruik van de website op basis waarvan statistieken worden gegenereerd ten behoeve van een anonieme analyse van het gebruik van de website en de aangeboden diensten.

Jambooty verwerkt alleen die persoonsgegevens die in het voorkomend geval noodzakelijk zijn voor voornoemde doeleinden.

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Volgende gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor u: naam, voornaam, geboortedatum, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres. De gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten.

Het is ons beleid om geen gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn (hierna "persoonlijke gegevens" genoemd), aan derden te verkopen of te verhuren.

Uw rechten

U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kan en dient deze op juistheid te controleren en te verbeteren. U kunt uw gegevens tevens laten verwijderen. Hiertoe kan u contact opnemen met de webmaster.

De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

Cookies

De website gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de website garanderen.

Wijzigingen Privacy bepaling

Jambooty behoudt zich het recht voor om deze Privacy bepaling aan te passen conform de geldende privacyregels.